Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

INHOUD:

1. ALGEMENE BEPALINGEN

2. ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE ONLINE WINKEL

3. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN VERKOOPOVEREENKOMST

4. METHODEN EN TERMIJNEN VAN BETALING VAN HET PRODUCT

5. KOSTEN, METHODEN EN LEVERTIJD VAN HET PRODUCT

6. PRODUCT KLACHT

7. HET RECHT OM TERUG TE TREKKEN VAN HET CONTRACT

8. BEPALINGEN INZAKE ONDERNEMERS

9. SLOTBEPALINGEN SJABLOON FORMULIER TERUGTREKKING VAN HET CONTRACT

10. SPECIMEN VORM VAN HERROEPING UIT DE OVEREENKOMST

De webwinkel www.nimax-meubels.nl draagt zorg voor de rechten van consumenten. De consument kan geen afstand doen van de hem door de Wet consumentenrechten verleende rechten. De bepalingen van de overeenkomsten die voor de consument minder gunstig zijn dan de bepalingen van de Consumentenrechtenwet zijn ongeldig en in plaats daarvan zijn de bepalingen van de Consumentenrechtenwet van toepassing. Daarom zijn de bepalingen van deze verordeningen niet bedoeld om consumentenrechten uit te sluiten of te beperken die aan hen zijn verleend door dwingende wettelijke bepalingen, en eventuele twijfels moeten worden uitgelegd in het voordeel van de consument. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Reglement met de bovenstaande bepalingen, prevaleren deze bepalingen en dienen deze te worden toegepast.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. De online winkel op www.nimax-meubels.nl wordt gerund door NIMAX Meubels, ingeschreven in het Nederlandse ondernemingsregister van Kamer van Koophandel, met statutaire zetel en vestigingsadres: Uitstraat 131-133 3201 EN Spijkenisse, KvK 69505063, Vestigingsnr. 000037852116, btw-nummer NL002443863B56, e-mailadres: shop@nimax-meubels.nl, telefoonnummer: +31655112685.

1.2. Dit Reglement is zowel bedoeld voor consumenten als voor ondernemers die gebruik maken van de Online Store (met uitzondering van punt 9 van het Reglement, dat alleen bedoeld is voor ondernemers).

1.3. De beheerder van de persoonsgegevens die in de Online Store worden verwerkt in verband met de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement is de Verkoper. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden, voor zover en op basis van de gronden en principes uiteengezet in het privacybeleid dat op de website van de Online Store is gepubliceerd. Het privacybeleid bevat vooral de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder in de Online Store, inclusief de gronden, doeleinden en omvang van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen, evenals informatie over het gebruik van cookies en analytische tools in de Online Store. Het gebruik van de Online Store, inclusief het doen van aankopen, is vrijwillig. Evenzo is het verstrekken van persoonlijke gegevens door de serviceontvanger of klant die de online winkel gebruikt vrijwillig, behoudens de uitzonderingen die worden vermeld in het privacybeleid (sluiting van het contract en wettelijke verplichtingen van de verkoper).

1.4. Definities:

1.4.1. WERKDAG - één dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

1.4.2. REGISTRATIEFORMULIER - een formulier dat beschikbaar is in de Online Store waarmee u een Account kunt aanmaken.

1.4.3. BESTELFORMULIER - Elektronische service, een interactief formulier dat beschikbaar is in de online winkel waarmee u een bestelling kunt plaatsen, met name door producten aan het elektronische winkelmandje toe te voegen en de voorwaarden van de verkoopovereenkomst te definiëren, inclusief de wijze van levering en betaling.

1.4.4. KLANT - (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen voorzien door algemeen geldende regelgeving ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) rechtspersoon; of (3) een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die wettelijk handelingsbekwaam is; - die met Verkoper een Verkoopovereenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.

1.4.5. ACCOUNT - Elektronische Dienst, een verzameling middelen in het ICT-systeem van de Dienstverlener gemarkeerd met een individuele naam (login) en wachtwoord verstrekt door de Dienstontvanger, waarin de door de Dienstontvanger verstrekte gegevens en informatie over door hem in de Online Winkel worden verzameld.

1.4.6. PRODUCT - een roerend artikel dat beschikbaar is in de online winkel en dat het onderwerp is van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper.

1.4.7. VERKOOPOVEREENKOMST - een productverkoopovereenkomst die is gesloten of gesloten tussen de klant en de verkoper via de online winkel.

1.4.8. DIENST ONTVANGER - (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen voorzien door algemeen geldende regelgeving ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) rechtspersoon; of (3) een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die wettelijk handelingsbekwaam is; - het gebruiken of voornemens zijn van de Elektronische Dienst.

1.4.9. BESTELLING - De intentieverklaring van de Klant ingediend via het Bestelformulier en rechtstreeks gericht op het sluiten van een Productverkoopovereenkomst met de Verkoper.

2. ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE ONLINE WINKEL

2.1. De volgende Elektronische Diensten zijn beschikbaar in de Online Store: Account, Bestelformulier en Nieuwsbrief.

2.1.1. Account - het gebruik van de Account is mogelijk na het voltooien van in totaal drie opeenvolgende stappen door de Klant - (1) het invullen van het Registratieformulier, (2) klikken op het veld "Registreren" en (3) bevestigen van de bereidheid om een Account aan te maken door te klikken op de bevestigingslink wordt automatisch naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. In het Registratieformulier is het noodzakelijk dat de Dienstontvanger de volgende gegevens verstrekt: voor- en achternaam / bedrijfsnaam, adres (straat, huis / flatnummer, postcode, stad, land), e-mailadres, telefoonnummer contact en wachtwoord. In het geval van klanten die geen consument zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer te verstrekken.

2.1.1.1. De Account Electronic Service wordt gratis aangeboden voor onbepaalde tijd. De Dienstontvanger kan te allen tijde en zonder opgave van reden het Account verwijderen (opzeggen uit het Account) door een daartoe strekkend verzoek aan de Dienstverlener te sturen, in het bijzonder via e-mail naar het volgende adres: shop@nimax-meubels. nl of schriftelijk op het volgende adres: Baarsveen 425 3205 BG Spijkenisse.

2.1.2. Bestelformulier - het gebruik van het Bestelformulier begint wanneer de Klant het eerste Product toevoegt aan het elektronische winkelmandje in de Online Winkel. Het plaatsen van een Bestelling vindt plaats nadat de Klant twee opeenvolgende stappen heeft voltooid - (1) na het invullen van het Bestelformulier en (2) het klikken op de website van de Online Store na het invullen van het Bestelformulier, het veld "Ik bevestig aankoop" - tot die tijd is het mogelijk om de ingevoerde gegevens te wijzigen (inclusief het volgen van de weergegeven berichten en informatie die beschikbaar is op de website van de Online Store). In het Bestelformulier is het noodzakelijk dat de Klant de volgende gegevens over de Klant verstrekt: voor- en achternaam / bedrijfsnaam, adres (straat, huis / flatnummer, postcode, stad, land), e-mailadres, contact telefoonnummer en gegevens met betrekking tot de Verkoopovereenkomst: Product(en), hoeveelheid Product(en), plaats en wijze van levering van Product(en), wijze van betaling. In het geval van klanten die geen consument zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer te verstrekken.

2.1.2.1. Het Elektronische Service Bestelformulier wordt gratis verstrekt en is eenmalig van aard en eindigt op het moment dat de Bestelling erdoor wordt geplaatst of wanneer de Klant ophoudt de Bestelling er eerder via te plaatsen.

2.1.3. Nieuwsbrief - het gebruik van de nieuwsbrief vindt plaats na het verstrekken van het e-mailadres waarnaar volgende edities van de nieuwsbrief moeten worden verzonden in het tabblad "Nieuwsbrief" dat zichtbaar is op de website van de Online Store en door op het veld "Abonneren" te klikken. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief door het juiste selectievakje te selecteren bij het aanmaken van een account - bij het aanmaken van het account is de klant geabonneerd op de nieuwsbrief.

2.1.3.1. De Elektronische Dienst Nieuwsbrief wordt gratis aangeboden voor onbepaalde tijd. De serviceontvanger kan zich te allen tijde en zonder opgave van reden uitschrijven voor de nieuwsbrief (uit de nieuwsbrief) door een passend verzoek te sturen aan de serviceprovider, in het bijzonder via e-mail naar het volgende adres: shop@nimax-meubels .nl of schriftelijk op het volgende adres: Baarsveen 425 3205 BG Spijkenisse.

2.2. De Dienstontvanger is verplicht de Online Winkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de wet en de goede zeden, met respect voor de persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectuele eigendom van de Dienstverlener en derden. De Dienstontvanger is verplicht om gegevens in overeenstemming met de feiten in te voeren. Het is de Ontvanger van de Dienst verboden om illegale inhoud te verstrekken.

2.3. Klachtenprocedure:

2.3.1. Klachten met betrekking tot de levering van Elektronische Diensten door de Dienstverlener en andere klachten met betrekking tot de werking van de Online Winkel (exclusief de Productklachtenprocedure, die wordt vermeld in punt 6 van de Regelgeving), kan de Klant indienen, bijvoorbeeld:

2.3.2. schriftelijk op het volgende adres: Uitstraat 131-133 3201 EN Spijkenisse;

2.3.3. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: shop@nimax-meubels.nl;

2.3.4. Het wordt aanbevolen dat de serviceontvanger in de beschrijving van de klacht het volgende vermeldt: (1) informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum waarop de onregelmatigheid zich heeft voorgedaan; (2) de verzoeken van de serviceontvanger; en (3) contactgegevens van de persoon die de klacht indient - dit zal de behandeling van de klacht door de Dienstverlener vergemakkelijken en versnellen. De eisen genoemd in de vorige zin zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die worden ingediend zonder de aanbevolen omschrijving van de klacht.

2.3.5. De Dienstverlener reageert onmiddellijk op de klacht, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening.

3. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN VERKOOPOVEREENKOMST

3.1. De sluiting van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant een bestelling heeft geplaatst met behulp van het bestelformulier in de online winkel in overeenstemming met punt 2.1.2 van het Reglement.

3.2. De productprijs die op de website van de Online Store wordt weergegeven, is uitgedrukt in euro en is inclusief belastingen. De Klant wordt geïnformeerd over de totale prijs inclusief belastingen van het Product dat het onderwerp is van de Bestelling, evenals de leveringskosten (inclusief transport-, leverings- en postdiensten) en andere kosten, en als het bedrag van deze vergoedingen niet kan worden bepaald - de De Klant wordt geïnformeerd over de betalingsverplichting op de website van de Online Winkel bij het plaatsen van een Bestelling, ook wanneer de Klant aangeeft gebonden te willen zijn aan de Verkoopovereenkomst.

3.3. De procedure voor het sluiten van een verkoopovereenkomst in de online winkel met behulp van het bestelformulier

3.3.1. De sluiting van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant een bestelling in de online winkel heeft geplaatst in overeenstemming met punt 2.1.2 van het Reglement.

3.3.2. Na het plaatsen van de Bestelling bevestigt de Verkoper onmiddellijk de ontvangst ervan en aanvaardt hij tegelijkertijd de Bestelling voor uitvoering. Bevestiging van ontvangst van de Bestelling en de acceptatie ervan voor uitvoering vindt plaats door de Klant een passende e-mail te sturen naar het e-mailadres van de Klant dat bij het plaatsen van de Bestelling is opgegeven, die ten minste de verklaring van ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding van de Verkoper bevat voor uitvoering en bevestiging van de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst. Zodra de Klant bovenstaande e-mail ontvangt, komt er een Verkoopovereenkomst tot stand tussen de Klant en de Verkoper.

3.4. Het consolideren, beveiligen en ter beschikking stellen van de inhoud van de gesloten Verkoopovereenkomst aan de Klant vindt plaats door (1) het verstrekken van dit Reglement op de website van de Online Store en (2) het verzenden van het e-mailbericht waarnaar wordt verwezen in punt 3.3.2. Van het Reglement. De inhoud van de verkoopovereenkomst wordt bovendien vastgelegd en beveiligd in het IT-systeem van de online winkel van de verkoper.

4. METHODEN EN TERMIJNEN VAN BETALING VAN HET PRODUCT

4.1. De Verkoper biedt de Klant de volgende betalingsmethoden onder de Verkoopovereenkomst:

4.1.1. Betaling via overschrijving op de bankrekening van de Verkoper:

4.1.1.1. ABN Amro, bankrekeningnummer: NL86 ABNA 0249 8133 94

4.1.2. Elektronische betalingen en kaartbetalingen via iDeal - mogelijke actuele betaalmethoden staan vermeld op de website van de Online Store in het tabblad informatie over betaalmethoden en op de website http://ideal.nl. In het geval van elektronische betalingen en betaling per creditcard, staat de Verkoper de Klant toe om een voorschot van 30% te betalen. De Klant is verplicht de resterende 70% van de prijs te betalen bij ontvangst van het Product.

4.1.2.1. Afwikkelingen van transacties met elektronische betalingen en betaalkaarten verlopen naar keuze van de Klant via de iDeal-service. De dienst van elektronische betalingen en betaalkaarten wordt verzorgd door:

4.1.2.1.1. iDeal.nl - TargetMedia B.V. ingeschreven in het Nederlandse ondernemingsregister van Kamer van Koophandel, statutair gevestigd en domicilieadres: Huizermaatweg 550A, 1276 LM Huizen, Nederland, KvK 32061492, BTW: NL.8042.24.481.B.01.

4.2. Betalingstermijn:

4.2.1. Indien de Klant kiest voor betaling via overschrijving, elektronische betaling of betaling met kredietkaart, is de Klant verplicht om de betaling te doen binnen 3 kalenderdagen vanaf de datum van de Verkoopovereenkomst.

5. KOSTEN, METHODEN EN LEVERTIJD VAN HET PRODUCT

5.1. De levering van het Product aan de Klant is verschuldigd, tenzij de Verkoopovereenkomst anders bepaalt. De leveringskosten van het product (inclusief kosten voor transport, levering en postdiensten) worden aan de klant aangegeven op de website van de online winkel in het informatietabblad over leveringskosten en bij het plaatsen van de bestelling, ook wanneer de klant zijn wil kenbaar maakt gebonden te zijn aan de verkoop Akkoord.

5.2. De Verkoper biedt de Klant de volgende leveringsmethoden voor het Product:

5.2.1. Eigen vervoer van de verkoper.

5.3. De leveringsdatum van het Product aan de Klant is maximaal 60 Werkdagen, tenzij een kortere periode is vermeld in de beschrijving van het Product of bij het plaatsen van de Bestelling. In het geval van Producten met verschillende levertijden is de leveringsdatum de langst opgegeven datum, die echter niet langer mag zijn dan 60 Werkdagen. De start van de termijn voor levering van het Product aan de Klant wordt als volgt geteld:

5.3.1. Als de klant de betaalmethode kiest via overschrijving, elektronische betaling of betaalkaart - vanaf de datum van bijschrijving op de bankrekening of vereffeningsrekening van de verkoper.

6. PRODUCTKLACHT

6.2. De Verkoper is verplicht de Klant een Product zonder gebreken te leveren. Gedetailleerde informatie over de aansprakelijkheid van de verkoper voor een productdefect en de rechten van de klant vindt u op de website van de online winkel op het tabblad klachtinformatie.

6.3. De klacht kan door de klant worden ingediend, bijvoorbeeld:

6.3.1. schriftelijk op het volgende adres: Uitstraat 131-133 3205 EN Spijkenisse;

6.3.2. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: shop@nimax-meubels.nl;

6.4. Het wordt aanbevolen dat de Klant in de beschrijving van de klacht het volgende vermeldt: (1) informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum van het defect; (2) een methode eisen om het Product in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst of een verklaring van prijsverlaging of terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst; en (3) contactgegevens van de persoon die de klacht indient - dit zal de behandeling van de klacht door de verkoper vergemakkelijken en versnellen. De eisen genoemd in de vorige zin zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die worden ingediend zonder de aanbevolen omschrijving van de klacht.

6.5. De Verkoper zal onmiddellijk reageren op de klacht van de Klant, niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening ervan. Indien de klant die een consument is, heeft verzocht om vervanging van het artikel of verwijdering van het defect of een prijsverminderingsverklaring heeft ingediend, waarin het bedrag wordt vermeld waarmee de prijs moet worden verminderd, en de verkoper niet binnen 14 kalenderdagen op dit verzoek heeft gereageerd wordt geoordeeld dat het verzoek als gerechtvaardigd werd beschouwd.

6.6. De klant die de rechten uitoefent onder de garantie is verplicht het defecte Product af te leveren op het volgende adres: Baarsveen 425 3205 BG Spijkenisse. In het geval van een Klant die een consument is, worden de leveringskosten van het Product gedragen door de Verkoper, in het geval van een Klant die geen consument is, worden de leveringskosten gedragen door de Klant. Indien de levering van het Product door de Klant door het type Product of de wijze van installatie ervan buitengewoon moeilijk zou zijn, is de Klant verplicht het Product ter beschikking te stellen van de Verkoper op de plaats waar het Product zich bevindt.

7. HET RECHT OM HET CONTRACT OP TE TREDEN

7.1. Een consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen en zonder kosten herroepen, behoudens de in punt genoemde kosten. 8.8 van het Reglement. Om de deadline te halen, volstaat het om een verklaring op te sturen voor het verstrijken ervan. De verklaring van herroeping van het contract kan bijvoorbeeld worden ingediend:

7.1.1. schriftelijk op het volgende adres: Uitstraat 131-133 3205 EN Spijkenisse;

7.1.2. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: shop@nimax-meubels.nl;

7.2. De verkoper is verplicht om alle door hem gedane betalingen, inclusief de kosten van levering van het product (behalve voor extra kosten als gevolg van de door de klant gekozen leveringsmethode anders dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die beschikbaar is in de online winkel). De verkoper zal de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere manier van terugzenden, waar voor hem geen kosten aan verbonden zijn. Als de verkoper niet heeft aangeboden het product zelf bij de consument af te halen, mag hij wachten met de terugbetaling van de betalingen die hij van de consument heeft ontvangen totdat het product is teruggestuurd of de consument het bewijs van terugzending levert, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.3. De consument is verplicht het Product onverwijld, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop hij de overeenkomst heeft herroepen, aan de Verkoper te retourneren of aan een door de Verkoper gemachtigde persoon te overhandigen, tenzij de Verkoper heeft aangeboden het Product zelf af te halen. Om de deadline te halen, volstaat het om het product vóór de vervaldatum te retourneren. De consument kan het Product retourneren naar het volgende adres: Baarsveen 425 3205 BG Spijkenisse.

7.4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als gevolg van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. 8.8. Eventuele kosten in verband met de herroeping van de overeenkomst door de consument die de consument moet dragen:

7.4.1. Indien de consument heeft gekozen voor een andere leveringsmethode van het Product dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die beschikbaar is in de Online Winkel, is de Verkoper niet verplicht om de extra kosten die de consument heeft gemaakt, terug te betalen.

7.4.2. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het Product.

7.4.3. In het geval van een Product dat een dienst is waarvan de uitvoering - op uitdrukkelijk verzoek van de consument - begon vóór de uiterste datum voor het herroepen van de overeenkomst, de consument die gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te herroepen na indiening van een dergelijk verzoek , is verplicht te betalen voor de geleverde diensten tot de herroeping van het contract. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend in verhouding tot de omvang van de geleverde dienst, rekening houdend met de in het contract overeengekomen prijs of vergoeding. Als de prijs of vergoeding buitensporig is, is de basis voor de berekening van dit bedrag de marktwaarde van de geleverde dienst.

7.5. Het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand is niet beschikbaar voor de consument met betrekking tot overeenkomsten:

7.5.1. (1) voor het verlenen van diensten, als de verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de consument, die vóór het begin van de dienst is geïnformeerd dat hij na de uitvoering van de dienst door de verkoper zal verliezen het recht om het contract te herroepen; (2) wanneer de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich vóór de uiterste datum voor het herroepen van de overeenkomst kunnen voordoen; (3) waarbij het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd product is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen; (4) waarbij het onderwerp van de dienst een Product is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft; (5) waarbij het onderwerp van de dienst een Product is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die na opening van de verpakking niet kan worden geretourneerd vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen, als de verpakking na levering is geopend; (6) waarbij het onderwerp van de dienst Producten zijn die na levering door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken; (7) wanneer het onderwerp van de dienst alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst en waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarover de Verkoper geen controle heeft; (8) waarin de consument de verkoper uitdrukkelijk heeft verzocht naar hem toe te komen voor dringende reparatie of onderhoud; indien de Verkoper andere dan de door de consument gevraagde aanvullende diensten verleent, of andere Producten levert dan reserveonderdelen die nodig zijn voor reparatie of onderhoud, heeft de consument het recht om de overeenkomst met betrekking tot aanvullende diensten of Producten te ontbinden; (9) waarbij het onderwerp van de dienst geluids- of beeldopnamen of computersoftware is die in een verzegelde verpakking wordt geleverd, indien de verpakking na levering is geopend; (10) voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten; (11) gesloten via een openbare veiling; (12) voor het verstrekken van accommodatiediensten, anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten met betrekking tot vrije tijd, amusement, sport of culturele evenementen, indien in het contract de dag of periode van dienstverlening is vermeld; (13) voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument vóór de termijn voor het herroepen van de overeenkomst en na de verkoper te hebben geïnformeerd over het verlies van het recht om de overeenkomst te herroepen contract.

8. BEPALINGEN INZAKE ONDERNEMERS

8.1. Dit gedeelte van de voorschriften en de daarin opgenomen bepalingen zijn alleen van toepassing op klanten en servicegebruikers die geen consumenten zijn.

8.2. De verkoper heeft het recht om de verkoopovereenkomst die is gesloten met de klant die geen consument is, binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van de sluiting ervan te herroepen. Opzegging van de Verkoopovereenkomst kan in dit geval zonder opgaaf van reden plaatsvinden en geeft geen aanleiding tot enige aanspraak van de Klant die geen consument is jegens de Verkoper.

8.3. In het geval van klanten die geen consument zijn, heeft de verkoper het recht om de beschikbare betalingsmethoden te beperken, inclusief het geheel of gedeeltelijk eisen van een vooruitbetaling, ongeacht de door de klant gekozen betalingsmethode en het feit dat er een verkoopovereenkomst wordt gesloten.

8.4. Bij de afgifte van het Product door de Verkoper aan de vervoerder, worden de voordelen en lasten verbonden aan het Product en het risico van onopzettelijk verlies of beschadiging van het Product overgedragen aan de Klant, die geen consument is. In een dergelijk geval is de Verkoper niet aansprakelijk voor verlies, defect of schade aan het Product die voortvloeit uit de aanvaarding voor transport totdat het aan de Klant is afgeleverd, en voor vertraging bij het transport van de zending.

8.5. Indien het Product via een vervoerder naar de Klant wordt verzonden, is de Klant die geen consument is verplicht het pakket tijdig en op de voor dergelijke pakketten geaccepteerde wijze te inspecteren. Indien zij constateert dat het Product verloren of beschadigd is geraakt tijdens het transport, is zij verplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen.

8.6. Op grond van art. 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek, is de aansprakelijkheid van de Verkoper onder de garantie voor het Product jegens de Klant die geen consument is uitgesloten.

8.7. In het geval van Klanten die geen consument zijn, kan de Dienstverlener het contract voor de levering van Elektronische Diensten met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen beëindigen door de Klant een passende verklaring te sturen.

8.8. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener / Verkoper jegens de Dienstontvanger / Klant die geen consument is, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt - zowel als onderdeel van een enkele claim, als voor alle claims in totaal - tot het bedrag van de betaalde prijs en leveringskosten onder de Verkoopovereenkomst, maar niet meer dan tot het bedrag van duizend zloty. De dienstverlener/verkoper is aansprakelijk jegens de ontvanger van de dienst/klant die geen consument is, alleen voor typische schade die voorspelbaar was op het moment van het sluiten van het contract en is niet verantwoordelijk voor de gederfde voordelen met betrekking tot de ontvanger van de dienst/klant die geen klant.

8.9. Alle geschillen die ontstaan tussen de Verkoper / Dienstverlener en de Klant / Ontvanger van de Dienst die geen consument is, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Verkoper / Dienstverlener.

9. SLOTBEPALINGEN

9.1. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor het Reglement te wijzigen om gewichtige redenen, namelijk: wetswijzigingen; wijzigingen in betalings- en leveringswijzen - voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement.

10. SPECIMEN VORM VAN HERROEPING UIT DE OVEREENKOMST

Modelformulier voor herroeping (dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als u het contract wilt herroepen)

- Ontvanger:

NIMAX MEUBELS

Uitstraat 131-133

3201 EN Spijkenisse

nimax-meubels.nl

shop@nimax-meubels.nl

- Ik/Wij (*) informeer/Wij (*) hierbij informeren/informeren (*) over mijn/onze herroeping van de koopovereenkomst van de volgende zaken (*) Overeenkomst voor de levering van de volgende zaken (*) Overeenkomst voor specifieke werkzaamheden bestaande in de uitvoering van de volgende items (*) / voor de levering van de volgende dienst (*)

- Datum van totstandkoming van het contract (*) / ontvangst (*)

- Voor- en achternaam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen als het formulier in papieren versie wordt verzonden)

- Datum

(*) Schrappen wat niet past.

 

 

 

 

 

omhoog
Shop is in view mode
Toon de volledige versie van de pagina
Sklep internetowy Shoper.pl